Zorgaanbod

Doelgroep

Signtaal biedt begeleiding aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar met communicatieve problematiek, zoals een taalontwikkelingsstoornis, doof- of slechthorendheid. De doelgroep met een communicatief meervoudige beperking (CMB) heeft naast de communicatieve problematiek, welke op de voorgrond staat, een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een overige beperking zoals Down Syndroom, ASS, slechtziendheid enz.

Signtaal biedt zowel overbruggingszorg als naschoolse begeleiding. Overbruggingszorg wordt geboden aan kinderen die in afwachting zijn van een plaatsing binnen het speciaal onderwijs of een kinderdagcentrum. Deze zorg wordt geboden tijdens schoolweken in de ochtenden. Naschoolse begeleiding wordt geboden aan kinderen die overdag speciaal onderwijs volgen. Deze begeleiding wordt geboden na schooltijd en tijdens vakantie- en studiedagen de gehele dag.

Signtaal heeft een divers aanbod van groepen waarbinnen de kinderen worden begeleid. De groep waarop een kind wordt geplaatst is afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd en hulpvraag. Signtaal vindt het belangrijk dat er naar het individuele kind wordt gekeken en biedt daarom zoveel mogelijk maatwerk.

Voor de kinderen met enkelvoudige communicatieve problematiek is er een onderscheid tussen de volgende groepen, welke worden onderverdeeld op leeftijd en/of ontwikkelingsniveau:

 • De Kleine Wereld groepen (3 t/m 8 jaar)
 • De Wereldboom groepen (8 t/m 12 jaar)
 • De Vrije Wereld (12 t/m 18 jaar)

Voor de kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) is er een onderscheid tussen de volgende groepen, welke worden onderverdeeld op de leeftijd en/of het ontwikkelingsniveau:

 • De Vroege Vogel groepen (3 t/m 5 jaar)
 • De Wereldsterretjes groepen (3 t/m 8 jaar)
 • De Wereldkamer groepen (8 t/m 18 jaar)
 • De Wereldreiziger (12 t/m 18 jaar)

Agressie is een contra-indicatie voor het ontvangen van zorg bij Signtaal. Signtaal staat niet geregistreerd als WZD-instelling en mag daarom geen onvrijwillige zorg toepassen. Indien er op enig moment sprake is van grensoverschrijdend gedrag, zal Signtaal met ouders en andere betrokkenen (zoals school en behandelgroep) in gesprek gaan om met elkaar te zoeken naar een passende oplossing. Mocht er onvoldoende mogelijkheid zijn om dit gedrag te veranderen, waardoor de veiligheid van het kind of zijn omgeving niet meer kan worden gewaarborgd, dan zal Signtaal op basis hiervan de begeleiding beëindigen.

Begeleiding

Gezien de complexiteit van de doelgroep biedt Signtaal zorg in kleine groepen. Communicatie met dove/slechthorende kinderen vraagt van de begeleiders continue zicht op het kind en zijn/haar contactinitiatieven. Het ontvangen van deze contactinitiatieven is van belang, zodat het kind zich kan uiten en begrepen voelt. Communicatie geschiedt niet alleen d.m.v. gesproken of gebarentaal, maar vindt ook plaats door het aanbieden van een vaste structuur, het gebruik van kleuren, de inzet van voorwerpen enz. Bij doofblinde kinderen worden tactiele communicatievormen ingezet, zoals verwijsvoorwerpen, Social Haptic Communication en/of vierhandengebaren, waarbij gebaren in de handen van het kind worden gemaakt.

De begeleiding door Signtaal is gericht op de volgende drie ontwikkelingsgebieden:

 • Communicatie
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Zelfredzaamheid

Voor ieder kind zijn individuele doelen opgesteld (gebaseerd op de bovenstaande ontwikkelingsgebieden), welke passen binnen begeleiding in groepscontext. Hierdoor kan een kind profiteren van de groepsdynamiek, waarbij kinderen elkaar onderling stimuleren.

De begeleiding vindt plaats op de locatie van Signtaal te Leidschendam.

Het team van Signtaal bestaat uit de directeur, een gedragskundige, een communicatie coach, een kwaliteitsfunctionaris, een administratief medewerker, diverse teamcoaches, begeleiders en een gastvrouw.

Methodieken

Op alle groepen wordt gebruik gemaakt van Totale Communicatie (TC). TC is een methodiek die de communicatie met het kind ondersteunt en versterkt. Bij TC gaat het om het bewust inzetten van diverse communicatiemiddelen, zoals pictogrammen, (ondersteunende) gebaren, verwijzers, kleuren etc. De inzet van TC biedt zelfs kinderen die geen taal tot hun beschikking hebben, duidelijkheid, afstemming, een grotere mate van zelfstandigheid enz. Voor ieder individueel kind wordt gezocht naar de meest passende communicatievorm, waarna deze met het kind wordt ingetraind. Daarnaast wordt er themagericht gewerkt aan de woordenschat. De methodiek Samen op de Wereld is speciaal ontwikkeld voor kinderen met communicatieve problematiek, waarbij wordt gewerkt aan doelen m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals het vergroten van het zelfvertrouwen en het verbeteren van het zelfbeeld.

De doelgroep CMB kenmerkt zich, wegens de combinatie van meerdere beperkingen, door een trage (en soms stilstand) in ontwikkeling. Om geleerde vaardigheden te behouden, is het blijven aanbieden van specialistische zorg noodzakelijk. Dit maakt dat de begeleiding een intensief en langdurig karakter heeft.

Financiering

Om zorg te kunnen afnemen bij Signtaal kunnen de onderstaande financieringsvormen worden ingezet.

 • Jeugdwet - Zorg In Natura (ZIN)
 • Jeugdwet - PGB
 • WLZ - PGB

Bij zorg in natura (ZIN) maakt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken met verschillende zorgorganisaties. U kunt zorg in natura aanvragen wanneer u woonachtig bent in één van de volgende gemeentes: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Middel- Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer of Leiden. Om een aanvraag te doen, maakt u een afspraak met de praktijkondersteuner van uw huisarts of met een medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin.

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. PGB kan worden aangevraagd bij de gemeente, tenzij de gemeente zorg in Natura heeft aangekocht.

Uw kind kan een WLZ-indicatie krijgen als er sprake is van een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuigelijke beperking en er blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig is. Een WLZ-indicatie vraagt u aan bij het zorgkantoor.

Uw kind aanmelden

Bent u opzoek naar een passend zorgaanbod voor uw kind? Meld uw kind eenvoudig aan via ons aanmeldformulier.

Scroll naar boven